CURSUSOVERZICHT EN OPEN TRAININGEN

- Leergang Vaardigheden Gericht Management (VGH)
- Samenwerken met een Team (SMT)
- Coaching: Masterclass Management Competence (MMC)
- Leergang Confrontatie met Eigen Communicatie (CEC)
- Klantgericht Telefoneren (KTE)
- Time-Management (TMA)
- Doelgericht Presenteren (DPR)
- Trainersworkshop Werken met Leerinstrumenten (TWL)
- Leergang Strategisch Opleiden (SOP)
- Leergang Adviesvaardigheden (ADV)
- Trainersleergang: Confrontatie met Eigen Communicatie (CEC)
- Trainersworkshop Navigator: Loopbaanontwikkeling (LBO)
- Trainersworkshop Kwaliteit: Tot uw dienst! (KTD)
- OrganisatieCultuurOnderzoek (OCO)

Uitgebreide beschrijving van de cursus(sen) op aanvraag.

Managers:


Leergang Vaardigheden Gericht Management (VGM)

Voor leidinggevenden met enige leidinggevende ervaring.
De deelnemers krijgen via een 360°-assessment inzicht in de wijze van leidinggeven en in de ontwikkelingsbehoeften. Op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan werken ze via oefeningen en feedback aan het verbeteren van hun managementvaardigheden
Duur : 5 dagen

naar boven


Samenwerken met een Team (SMT)

Voor managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van een team.
De deelnemers krijgen inzicht in hun manier van werken en de invloed daarvan op een team. Ze leren hoe ze gericht kunnen werken aan de ontwikkeling van een team. Hierbij wordt een 360° assessment gebruikt.
Duur : 1 dag

naar boven

Managers en Medewerkers:


Leergang Confrontatie met Eigen Communicatie: effectiever communiceren (CEC)
Voor meer informatie over deze leergang, klik hier.
Voor leidinggevenden en medewerkers die hun communicatieve en sociale vaardigheden willen verbeteren en willen leren hoe ze effectiever kunnen communiceren en gesprekken voeren.
De deelnemers leren de effectiviteit van hun communicatieve en sociale vaardigheden te verbeteren. Ze krijgen inzicht in het eigen gedrag en verwerven nieuwe vaardigheden. Ze formuleren hun veranderingsdoelen en schrijven een plan om dit te realiseren.
Duur : 3 dagen

naar boven

Medewerkers:


Cursus Klantgericht Telefoneren (KTE)

Voor secretaresses en baliemedewerkers die willen leren op een persoonlijke, efficiënte en klantgerichte manier om te gaan met klanten en hun vragen.
De deelnemers leren op een persoonlijke, efficiënte en klantgerichte manier klanten te helpen met hun vragen en problemen op te lossen. De vaardigheden worden geoefend aan de hand van rollenspellen.
Duur : 2 dagen

naar boven


Cursus Time-Management (TMA)

Voor degenen die gericht willen leren hun tijd effectiever te besteden.
De deelnemers leren hoe ze hun manier van werken kunnen veranderen om hun tijd effectiever te besteden. Ze analyseren hun wijze van werken op grond van de tijdsbesteding om oorzaken van inefficiëntie op te sporen. Dit inzicht wordt gebruikt om te leren hoe anders te werken.
Duur : 2 dagen

naar boven


Cursus Doelgericht Presenteren (DPR)

Voor degenen die plannen of ideeën aan anderen moet overdragen
De deelnemers krijgen inzicht in de sterke en zwakke punten van hun presentatiestijl. Ze krijgen inzicht en ontwikkelen hun vaardigheden om presentaties te geven. Leren door te doen staat centraal in de training door oefeningen en gerichte feedback.
Duur : 2 dagen

naar boven

Trainers en Adviseurs: “Train-de-Trainer” concepten


Cursus Trainersworkshop Werken met Leerinstrumenten (TWL)

Voor trainers, personeelsfunctionarissen en adviseurs die assessmentinstrumenten willen gebruiken.
De deelnemers krijgen inzicht in de toepassingsmogelijkheden van ontwikkelingsgerichte assessment-vragenlijsten met 360°-feedback. Ze krijgen inzicht in de theoretische achtergronden en de toepassingsmogelijkheden in trainingen en voor coaching. Verder wordt praktische informatie overgedragen in het kader van presentatie en uitvoering van trainingsdagen.
Duur : 2 dagen (individuele uitvoering)

naar boven


Leergang Strategisch Opleiden (SOP)

Voor opleidingsverantwoordelijke stafmedewerkers, personeelsfunctionarissen en adviseurs.
De deelnemers krijgen inzicht in de systematisch aanpak van opleiding en ontwikkeling van managers en medewerkers in relatie tot en ondersteuning van de strategie van de organisatie en het bevorderen van leren. Ze maken tijdens de training daarvoor een eerste opzet.
Duur : 3 dagen

naar boven


Leergang Adviesvaardigheden (ADV)

Voor meer informatie over deze leergang, klik hier
Voor adviseurs, trainers, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.
De deelnemers krijgen inzicht en vaardigheden in de kenmerken van advisering. Ze leren een systematisch aanpak van adviesprocessen en het ontwikkelen en bestendigen van de relatie met de (interne of externe) klant.
Duur : 3 dagen

naar boven


Leergang Confrontatie met Eigen Communicatie (CEC)

Voor trainers die deze training zelf willen uitvoeren.
De deelnemers leren hoe ze de training CEC kunnen geven met gebruik making van het materiaal en hoe ze de training kunnen aanpassen aan de te bereiken resultaten.
Duur : 2 dagen

naar boven


Trainersworkshop Navigator: loopbaanontwikkeling (LBO)

Voor personeelsmedewerkers, trainers en coaches die begeleiding geven bij loopbaanontwikkeling.
Navigator is een trainingspakket waarmee mensen zich kunnen heroriënteren op hun loopbaan. Ze inventariseren hun situatie en hun ideeën voor de toekomst als basis om te gaan werken aan een nieuwe loopbaan. De deelnemers krijgen inzicht hoe ze met het pakket anderen kunnen begeleiden.
Duur : 1 dag

naar boven


Trainersworkshop Kwaliteit: tot uw dienst! (KTD)

Voor trainers, opleiders en leidinggevenden die willen werken aan kwaliteitsverbetering.
Kwaliteit: tot uw dienst! is een trainingspakket met als centrale punten: kwaliteitsbewustwording en het doorvoeren van verbeteringen. Het pakket helpt leidinggevenden om met hun medewerkers concreet te werken aan verbeteringen. In de training leren leidinggevenden hoe het pakket te gebruiken. Dit bestaat uit videomateriaal, een trainershandleiding en een deelnemerswerkboek.
Duur : 2 dagen

naar boven


OrganisatieCultuurOnderzoek (OCO)

Voor trainers en adviseurs die gebruik willen maken van het instrumentarium om te werken aan het verbeteren van de organisatiecultuur.
OrganisatieCultuurOnderzoek in een projectmatige aanpak voor het werken aan de organisatiecultuur op basis van de drie kernelementen: samenwerking, betrokkenheid en creativiteit. De workshop geeft inzicht in het onderzoeksinstrumentarium, de methode en de projectmatig aanpak.
Duur : 2 dagen

naar boven


LEERGANG ADVIESVAARDIGHEDEN (ADV)

Inleiding

Een goede adviseur is in staat een effectieve adviesrelatie met een (in- of externe) klant te ontwikkelen en te onderhouden. Het slagen daarvan is in hoge mate bepalend voor de mate waarin adviezen worden opgevolgd, voor het succes van de samenwerking en voor de resultaten. Als adviseur zult u zich, om in te kunnen spelen op specifieke verwachtingen van de klant, goed moeten oriënteren op zijn situatie. U houdt als adviseur rekening met specifieke verwachtingen van de klant. Door goed te luisteren en de klant gelegenheid te geven zijn problemen en behoeften te uiten vormt u zich een beeld van de adviessituatie.

Doelstelling van de leergang

Adviesvaardigheden houdt meer in dan het toepassen van communicatieve vaardighe¬den. Een adviseur moet zijn klant kunnen stimuleren tot verandering en inzicht hebben in psychologische processen in de besluitvorming en de uitvoering. Daarbij kan het ook van belang zijn om te spreken over waarden en normen.
Het doel van de training is het ontwikkelen van inzicht en vaardigheden en op het onderhouden van een samenwerkingsrelatie met de (interne of externe) klant.

U krijgt zicht op:
• Hoe verloopt een adviesproces in de regel;
•  Welke rol kunt u als adviseur in de verschillende fasen nemen;
• Welke rol speelt de psyche in dit proces en hoe beïnvloed ik dat.

Na deelname aan de training bent u in staat om:
• In te spelen op problemen en behoeften van een klant;
•  Toepassen van verschillende adviesstijlen;
•  Een adviesproces te doorlopen;
• Complexe belemmerende factoren te detecteren en op te lossen.

Deelnemers

De training is bestemd voor medewerkers die interne of externe klanten adviseren op hun vakgebied of werkterrein. Van hen wordt een actieve, open leerhouding verwacht. Dit betekent concreet dat u open staat voor feedback en bereid bent om eigen casuïstiek in te brengen. Daarnaast beschikt u over mogelijkheden om het geleerde in praktijk te brengen.

Inhoud van de training

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Communicatieve vaardigheden, waaronder het geven van feedback aan de klant;
•  Adviesstijlen en -rollen die een adviseur kan aannemen;
• Gespreksvoorbereiding en strategische keuzes;
• Een fasenmodel voor het adviesproces;
•  Weerstandsstrategiemodel;
•  Beïnvloedingsstrategieën;
•  Gespreksmodellen (diagnose- en probleemoplossende gesprekken);
•  Een keur aan praktische psychologische modellen en technieken

Werkwijze

In de training wordt gebruik gemaakt van (mini-)assessments gericht op communicatie, adviesstijlen, alsmede het uitoefenen van macht en invloed, die de deelnemer inzicht geven in zijn eigen functioneren. De training heeft een interactief karakter, waarbij het oefenen van vaardigheden centraal staat. Deze vaardigheden worden geoefend aan de hand van de eigen praktijksituatie van de deelnemers.

Naast het voorgaande heeft de cursus een college-achtig karakter waarbij de cursusleider vele voorbeelden deelt uit zijn eigen adviespraktijk en de deelnemers deelgenoot maakt welke de motivatoren zijn om een effectieve adviseur te zijn. Een goed adviestraject voorziet in een maximale “match” tussen de adviseur en de klant, hierom is het delen van inzicht en het ontwikkelen van de vaardigheden in de psychische kant van een dergelijk traject opportuun. De “zin en betekenisgeving” van de adviseur met betrekking tot in zijn vak, is gestoeld op het “kopen” en succesvol uitvoeren van het advies. In essentie beoogt deze leergang de productiviteit van adviseurs te vergroten en maximaal bevrediging te halen uit hun werk.

Voorafgaand aan de training wordt een intake gehouden. Dit verschaft de cursusleider inzicht in de leerbehoefte van de deelnemer(s) en in de achtergronden van zijn/haar werksituatie. Naar aanleiding daarvan kan nog een telefonische intake plaatsvinden.
Deelnemers die daaraan behoefte hebben kunnen na afloop van de training gebruik maken van coaching (notk).

Duur

De training wordt uitgevoerd in drie losse dagen van twee dagdelen, met een tussenliggende periode van maximaal drie weken. De tussenlig¬gende perioden benutten de deelnemers om concreet aan de slag te gaan met opdrachten en het toepassen van het geleerde in de eigen praktijksituatie. De opgedane ervaringen en de bereikte resultaten brengen deelnemers vervolgens in de groep, waardoor een wisselwerking ontstaat tussen individueel en groepsleren.

Aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers aan de leergang bedraagt acht personen.

naar boven


CONFRONTATIE MET EIGEN COMMUNICATIE (CEC)

Leergang Effectieve Communicatie en Gespreksvoering.


Er worden hoge eisen gesteld aan de effectiviteit van sociale vaardigheden, communicatie en gespreksvoering. Voor leidinggevenden en medewerkers geldt dat effectief communiceren met anderen van groot belang is voor hun functioneren. In hun gespreksvoering is het belangrijk om goed te kunnen luisteren en vervolgens om de eigen mening naar voren te kunnen brengen.

Eisen aan effectieve communicatie

De vaardigheden 'actief luisteren' en 'bekwaam mededelen' staan aan de basis van effectief communiceren. Leren communiceren eist inzicht in het eigen handelen en in de betere resultaten van een andere aanpak. Voor het krijgen van inzicht wordt gebruik gemaakt van een communicatieassessment. De deelnemers maken zich in de training deze vaardigheden eigen. Ze krijgen inzicht in de algemene vaardigheden, in hun eigen vaardigheden, het belang ervan en ze oefenen in het verbeteren van hun vaardigheden.

Actief luisteren
Actief luisteren is niet alleen luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Het betekent ook:
•  het verbale en non verbale gedrag waarnemen en dit gebruiken om de ander
....beter te begrijpen;
•  op basis van wat wordt waargenomen de ander stimuleren om verder te praten;
•  doorvragen, waardoor de ander wordt gestimuleerd te verduidelijken wat hij
....bedoelt;
•  het in het kort herhalen van wat de ander gezegd heeft (parafraseren) of de
....inhoud samenvatten.
Bij actief luisteren staat de spreker centraal. Wordt dat goed gedaan dan zal een effectief gesprek plaatsvinden waaraan beide gesprekspartners actief meewerken.

Bekwaam mededelen
Een belangrijk onderdeel van de taak van managers, medewerkers, adviseurs en verkopers is het overdragen van boodschappen. Dit is echter minder simpel dan het lijkt. Herkent u deze verzuchting: "Ik heb het al zo vaak gezegd en nog wordt het niet begrepen!". Het zeggen alleen blijkt niet voldoende te zijn. Bekwaam mededelen vereist vaardigheden en technieken, zoals zelfverzekerd spreken, de ander van repliek dienen, feedback geven, instrueren en werk verdelen. Ook het beïnvloeden van anderen, het analyseren van complexe problemen, alsmede het onderkennen en ophelderen van tegenstrijdige mededelingen zijn hierbij van belang.

Programma

De training met open inschrijving – duurt in totaal drie dagen, elk bestaande uit twee dagdelen. De deelnemers kunnen als vervolg op de training worden gecoacht. De training wordt gegeven met open inschrijving. Het is ook mogelijk de training in-company te verzorgen. Tijdens de training worden twaalf modules behandeld.

Wat maakt 'Confrontatie met eigen communicatie' bijzonder?

Vanuit onze visie dat het leren in de praktijk het meest effectief is, gaat deze methodiek ervan uit dat het geleerde in de dagelijkse praktijk getoetst dient te worden. Hiertoe krijgt iedere deelnemer op “maat gesneden” opdrachten mee om tijdens de intervallen tussen de cursusdagen praktisch toe te passen. Die ervaringen worden in de groep gedeeld zodat er niet alleen onderling een lerend effect ontstaat maar men ook aangemoedigd wordt door anderen die zaken succesvol in de praktijk hebben gebracht. Verder dienen mini-assessments (zie Bratt leermethodiek) ervoor om de huidige communicatiestijl in kaart te krijgen en te transformeren naar een effectievere stijl. Voorts dragen wij enkele zeer sterke communicatiemodellen aan die de cursist helpt ook het gedrag van de counterpart te doorgronden en zodoende beter te leren “matchen” en ineffectief gedrag aan de andere zijde te beinvloeden.

N.B. Voor deelnemers die daaraan behoefte hebben is het mogelijk aanvullend te worden gecoacht teneinde het resultaat van te training te versterken.

naar boven


Coaching: Masterclass Management Competence MMC

Het programma Masterclass Management Competence is een persoonlijk effectiviteitstraject voor managers waarin de nadruk ligt op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten (“Leadership”) op basis van coaching. Met dit programma kan een manager op een korte termijn - in een periode van 2 tot 3 maanden - op het niveau komen dat gewenst is in zijn functie en dat past bij de verwachtingen uit zijn omgeving.

Hiermee kunnen we aan een manager hulp bieden om zijn of haar effectiviteit te vergroten gericht op de eisen (taakgericht) en vaardigheden (relatiegericht) die aan hem of haar als manager/leider worden gesteld. Dit gebeurt binnen het spanningsveld van de voortdurend veranderende in- en externe marktomstandigheden van de organisatie.
Het coachingsprogramma wordt gericht op de in de hulpvraag geuite behoefte en op de in het intakegesprek besproken punten. Deze hebben globaal gezien betrekking op:
•  Leiderschapsvaardigheden
•  Persoonlijke effectiviteit
•  Ontwikkeling van vaardigheden inzake Emotionele Competentie.

Inhoud Coachingstraject MMC

Het begeleidings- en ontwikkelingstraject MMC beoogt een manager te helpen binnen drie maanden op het niveau te komen waarop deze wordt geacht als effectieve (markt/ en organisatiegerichte) leider te kunnen denken en handelen.
Ter introductie vindt er een intakegesprek plaats tussen de coach en de deelnemer. Dat heeft tot doel om vast te stellen of en op welke wijze een succesvolle samenwerking voor de coaching kan worden aangegaan.
De uitvoering gebeurt door persoonlijke coaching en consultancy. Deze wordt via een maatwerkaanpak toegespitst op de specifieke situatie van de deelnemer.
Voor het spiegelen van het eigen functioneren wordt gebruik gemaakt van assessments met 360° feedback (vanuit de werkomgeving van de manager) en met cases. Bovendien wordt op cognitief niveau een toelichting (overdracht van kennis) gegeven bij de betekenis van de resultaten en hoe verbetering kan worden bereikt. De coach staat de manager daarbij met raad en daad terzijde. Het traject vindt hoofdzakelijk 1-op-1 plaats om te bevorderen dat op zo kort mogelijke termijn verbetering in de effectiviteit tot stand komt.
Het is echter ook mogelijk dat tegen geringe meerkosten meerdere deelnemers van één organisatie gelijktijdig deelnemen aan de Masterclass Management Competence.
De deelnemer krijgt aan het einde van de masterclass een certificaat van deelname uitgereikt.

Duur van het traject

Binnen de doorlooptijd van het traject van 2 tot 3 maanden vinden er zeven coachingssessies plaats. De deelnemer dient rekening te houden met één dagdeel eigen voorbereiding per sessie. De bijeenkomsten worden enkele weken na elkaar gepland, waardoor een conditionerend effect verkregen wordt in de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe kennis en vaardigheden van de deelnemer.
Voorts vindt buiten de sessies telefonische follow-up plaats. De manager kan zich bovendien binnen het kader van de coaching telefonisch richten tot de coach voor overleg of het beantwoorden van vragen en/of aanvullend advies.
De sessies vinden plaats in ons kantoor te Epse, tenzij anders wordt besloten. De coach heeft het recht de deelnemer aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken en bepaalt voor elke sessie de inhoud.

Inhoud

Tijdens het coachingstraject kunnen afhankelijk van de ontwikkelingsbehoefte van de deelnemer tijdens de coaching onder meer de volgende onderwerpen en theorieën aan de orde komen:
•  Ontwikkelen van een effectieve persoonlijke managementstijl
•  Leadership Development en Delegation of Power
•  Expectations Management: hoe om te gaan met verwachtingen van anderen
•  Emotionele Competentie: vaardigheden om emotie positief te gebruiken
....(Intellect versus Intelligentie)
•  Conflict Management (hoe om te gaan met andere meningen en weerstanden)
•  Macht en Management (consistentie tussen machtsmotivatie en management- ....stijl)
•  Neuro Associative Conditioning (NLP/NAC) (hoe kan je gedrag beïnvloeden)
•  Gedragswetenschappelijke inzichten inzake (5 gebieden: Mc. Gregor, A. Maslow, ....Trans Actionele analyse (T.A.), A. Robbins, S. Covey)
•  Team-building (welke criteria zijn bepalend voor de effectiviteit van een team)
•  Relatie- en Netwerk-Management

Kosten van het traject

In de prijs zijn alle voorbereidende werkzaamheden (w.o. intake en individuele programmaontwikkeling) inbegrepen. Gezien de aard van het traject hebben is bij de prijs inbegrepen dat de deelnemer tijdens de duur van de leergang gebruik maakt van tussentijdse (telefonische) begeleiding en/of klankbording (“nazorg”).
Verder zijn de door de coach aangedragen les-, leer-, analyse- en/of communicatiemiddelen in de prijs inbegrepen.

De totaalprijs bedraagt € 7.500,-- exclusief BTW.
Het gehele traject wordt bij aanvang in rekening gebracht met een betalingstermijn van 15 dagen.
Indien buiten Epse sessies, overleg of vergaderingen plaatsvinden dan zal mobiliteit in rekening worden gebracht op basis van verreden kilometers
ad € 0,48 p/km.

naar boven